Загальні принципи групової роботи...Спираючись на дані соціальної психології, можна вважати, що для розвитку особистості найсприятливішою є ситуація відносної рівнова­ги в галузі обміну цінностями, коли кожен у маленькій дружній групі й кожен у класному колективі отримують можливість рівною мірою опинятися в ролі того, хто дає і хто отримує. Розвиток колективу й кожної особистості викликає нові потреби, і внаслідок цього — пору­шення рівноваги. Ці порушення рівноваги та їх подолання є умовою подальшого розвитку особистості й колективу.

На основі цих міркувань у нас є підстава розглядати як один із принципів дидактики взаємне збагачення учнів на уроці.

Організація навчальної роботи за цим принципом передбачає засто­сування методів і форм роботи, які дали б змогу учням вступати в об­мін цінностями. Групова робота надає для цього найкращу, але не єди-


ну можливість. Чималі можливості для обміну цінностями дають та­кож взаємодопомога і взаємоконтроль, які нерідко використовують у наших школах. Під час фронтальної роботи в інтересах усього класу можна також використати різну інформованість учнів. Але надавати взаємодопомогу, здійснювати взаємоконтроль, виявляти взаємне визнання під час фронтальної роботи можна досить обмежено...

Із цього принципу можна вивести такі правила, якими повинен ке­руватися вчитель: 1) слід попередньо з'ясувати, які знання з того читого розділу програми, теми мають учні до вивчення цього розділу або теми, тобто якою мірою вони є потенційними «збагачувачами» своїх однокласників; за допомогою попереднього контролю з'ясовується ступінь знання тих понять, які розглядатимуться в межах теми, виявляється наявність спостережень із повсякденного життя, пізнання, набутого че­рез радіо, телебачення, позакласне читання; 2) треба готувати кожного учня як майбутнього потенційного «збагачувача» своїх однокласників, для чого слід спрямовувати позакласне читання учнів, збуджувати інте­рес до колекціонування тощо; 3) під час планування уроків слід перед­бачати можливості, які дають змогу кожному учневі у класі виступати певною мірою стороною, яка віддає.


0875412734678592.html
0875476559644161.html
    PR.RU™