Кожний наступний стан цифрового автомата

Інтегруюче коло використовують з метою

А. відокремлення постійної та змінної складової сигналу

B. отримання короткого імпульсу з крутим фронтом

C. зменшення імпульсних завад

D.у якості фільтруючої ланки

20.В колі другого порядку, резистивний опір якого перевищує критичний опір, електричні коливання

А. швидко загасають

B. не виникають

C. переходять в неперервні

D. нереходять в неперервні

На рисунку показано умовне позначення

A.постійного резистора

B. варистора

C. резистора підстроювального

D. терморезистора

22.Напівпровідниковий стабілітрон – це

A. різновид напівпровідникового діода, що працює в області пробою p-n-переходу і забезпечує стабілізацію напруги

B. різновид напівпровідникового діода, що працює в області пробою p-n-переходу і забезпечує стабілізацію струму

C. прилад, що забезпечує підсилення струму

D. прилад, що забезпечує підсилення напруги

Схему з частотно-залежною передатною характеристикою називають

A. випрямлячем

B. фільтром

C. подільником напруги

D. стабілізатором

24.Біполярний транзистор має виводи(електроди)

A. емітер, база, колектор

B. анод , база, емітер

C. анод, катод, колектор

D.база , емітер, катод

25.Найбільш розповсюджена схема каскаду попереднього підсилення на

A. біполярному транзисторі з СЕ

B. біполярному транзисторі з СБ

C. біполярному транзисторі з СК

D.операційному підсилювачі

26Диференціальна напруга, яку треба подати на вхід ОП, щоб отримати нуль на виході, це

A. вхідна напруга зсуву e0

B. постійна напруга

C. вихідна напруга

D.змінна напруга

27.Частота одиничного підсилення – це частота, на якій коефіцієнт підсилення ОП без зворотного зв’язку стає

A. рівним одиниці

B. рівним нулю

C. безмежно великим

D.незмінним

28.Цифровий регістр – це пристрій, що забезпечує

A. порівняння двійкових чисел

B. запам’ятовування двійкових чисел

C. перетворення коду

D. сумування двійкових чисел

29.Для побудови логічних пристроїв може бути використаний універсальний елемент, який називають

A. дизюнктором

B. інвертором

C. програмованою логічною матрицею(ПЛМ)

D. суматором

30.Робота світлодіодів основана на принципі

A. інжекційної люмінесценції

B. іонізації

C. електрохімічних реакціях

D.гальванічного осадження

31.Вкажіть правильний результат перетворення десяткового числа 4210 у двійкову систему численняA. 101101

B. 101010

C. 110010

D. 101100

32.Вкажіть правильний результат логічної операції кон’юнкція над двійковими числами А=1011 і В=1101

A.1010

B.0110

C. 1111

D. 1001

33.Формат числа – це

A.спосіб розміщення числа в розрядній сітці обчислювальної машини

B. спосіб запису числа

C. набір знаків, що використовуються для запису числа

D. число розрядів, яким представляються числа в обчислювальній машині

34.Вкажіть правильний результат перетворення двійкового числа 1011012 у десяткову систему числення

A.51

B.43

C.47

D.45

35.Від’ємне число в оберненому коді представляється

A. одиницею у знаковому розряді і модулем, що утворюється як доповнення до максимального значення модуля додатного числа

B. нулем у знаковому розряді і модулем, що співпадає з модулем додатного числа

C.одиницею у знаковому розряді і модулем, що співпадає з модулем додатного числа

D. одиницею у знаковому розряді і модулем, що утворюється як доповнення до максимального

Кожний наступний стан цифрового автомата

A. визначається поточним станом цифрового автомата і сукупністю вхідних керуючих сигналів

B.визначаєтьсяпоточним станом цифрового автомата

C. визначається сукупністю вхідних керуючих сигналів

D. є випадковим

37.Цифровий регістр – це пристрій, що забезпечує

A. запам’ятовування двійкових чисел

B. порівняння двійкових чисел

C. перетворення коду

D. сумування двійкових чисел

38.Системна шина в мікропроцесорній системі – це

A. інформаційний канал, що складається з певної кількості ліній, які безпосередньо зв’язують мікропроцесор з іншими блоками мікропроцесорної системи і забезпечують йому обмін інформацією з ними у вигляді двійкових чиселB. набір ліній для передачі інформації в системі

C. система ліній, що служить для передачі інформації між мікропроцесорною системою і зовнішніми пристроями

D. такого поняття не існує

39.Особливістю фоннейманівської архітектури мікропроцесора є те, що

A. програма і дані знаходяться у спільній пам’яті, доступ до якої здійснюється по одній шині даних і команд

B. шини даних і адреси розділені

C. шини даних і адреси суміщені

D. пам’ять даних і пам’ять команд розділені та мають окремі шину даних та шину команд

40.Об’єм адресованої оперативної пам’яті МП і8086 складає

A. 1 МБ

B. 64 кБ

C. 1 ГБ

D. 256 МБ

41.Мова асемблер – це

A.мова низького рівня, команди в якій представлені за допомогою мнемокодів

B. мова високого рівня, команди в якій представлені за допомогою мнемокодів

C. набір машинних команд

D. різновид мови високого рівня

42.Вкажіть фрагмент програми, що налаштовує порт A PIC мікроконтролера на режим введення даних

A. B. C. D.
INITA EQU B'11111111' MOVLW INITA MOVLF TRISA INITA EQU B'00000000' MOVLW INITA MOVLF TRISA INITA EQU B'11110000' MOVLW INITA MOVLF TRISA INITA EQU B'00001111' MOVLW INITA MOVLF TRISA

43.Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці

А. трудовий договір

В. колективний договір

С. контракт

D. домовленість

44.На скільки класів поділяють пожежі

A.1

B.3

C.5

D. 7

45.При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим

A. 2 і більше

B. 3 і більше

C. 4

D. 5

46.З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків,роки

А.14

B. 16

C. 17

D. 19

47.На яку відстань до місця замикання на землю електродроту забороняється наближатися, метрів

A.2

B.4

C.8

D.12

48.Скільки разів на рік вимірюється величина опору захисного заземлення в лінійно-апаратних цехах підприємств зв’язку

A.1

B.2

C.3

D.4

49.Видиме світло це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі

A.1мм-1нм

B.400-750нм

C.850-2000нм

D.2000-10000нм


0872781587739455.html
0872858561198687.html
    PR.RU™