Има әдісі. Ішкі күштері

Материалдар кедергісі ғылымының негізгі болжаулары

Материалдар қасиеттері,күштер және деформацияларға қатысты ықшамдайтын болжаулар алынбаса, материалдар кедергісінің нақты есептерін шешу мүмкін емес.

Б1.Берілген дененің материалы тұтас және үзілліссіз

Б2. Берілген дененің материалы изотропты және біртекті..

Б3. Сыртқы күштері әсер етпей денеде ішкі күштері пайда болмайды .

Б4. Берілген дененің деформациялары дене өлшемдеріне қарағанда өте кіші.

Б5. Берілген дененің деформациялары абсолюттік серпімді.

Б6. Әсер етуші күш және одан пайда болатын деформация араларында сызықты тәуелдік бар ( Гук заңы ).

Б7. Берілген денеге күштер жүйесінің әсері жеке күштер әсерлерінің қосындысына тең және күштердің әсер ретінен тәуелсіз (күштер әсерінің тәуелсіздік принципі ).

Б8.Дененің деформацияға дейін жазық қималары деформация кезінде және деформациядан кейін жазық болып қалады. (Я. Бернулли гипотезасы).

Б9.Сыртқы күштер әсер ететін қималардан қашықтықта орналасқан дене нүктелеріндегі ішкі күштер сыртқы күштерінің әсерлеу әдісінен тәуелсіз ( Сен-Венан принципі).

Сыртқы күштердің классификациясы

Берілген денеге бөтен денелерден түсетін күштер сыртқы күштер деп аталады.Сыртқы күштердің түрлері :

а) беттік және көлемдік

б) қадалған және таралған

в) статикалық және динамикалық

г) қайталып - өзгермелі

(а) және (б) түсініктері теориялық механикадан белгілі.

Шамалары және бағыттары өзгеруінің жылдамдығы соншалықты кіші,пайда болған үдеуін ескермеу болатын күштер статикалық күштері деп аталады. Шамалары және бағыттарының өзгеруі үлкен жылдамдықпен өтетін күштер динамикалық күштері деп аталады.Динамикалық күштерге соққы күштері де жатады.Соққы күштері өте аз уақытта шекті шамаға өэгереді..

Күштердің шамалары және бағыттары өзгеріп,өзгеруі белгілі уақытта қайталанып отырса,ондай күштер қайталанып-өзгермелі күштері деп аталады.Материалдар кедергісінің негізгі нәтижелері статикалық күштері үшін табылған .

има әдісі. Ішкі күштері

Материалдар кедергісінің негізгі есептерін ішкі күштерді анықтамай шешу мүмкін емес. Ішкі күштерді қима әдісімен анықтайды.Қима әдісінің реті төмендегідей:

а) К – сырықты кез келген жазықтықпен кесеміз,

б)АТ – кесілген бір бөлігін (ойша) алып тастаймыз,

в) Т –қалған сыртқы күштерді өткізілген қимадағы материал бөлшектері арасында пайда болған ішкі күштермен теңестіреміз,

г) К – өткізген қимадағы ішкі күштерді эквиваленттік бас векторы және бас моменті -ға келтіреміз (келтіру центрі – қиманың салмақ центрі).

.

Ішкі күштердің бас векторы және бас моменті -ды координат өстері бойымен жіктейміз.Координат басын өткізілген қиманың салмақ центрінде орналастырып, z өсін қиманың нормалімен бағыттап ,ал х, у өстерін қима жазықтығында орналастырамыз.

1.2суреті.

Бас векторы мен бас моменттің құраушыларын – N, Qx, Qy, T, Mx, My деп белгілейік.Белгіленген құраушылардың аттары: N – бойлық күші; Qx, Qy - көлденең күштері, Т – бұралу моменті; Mx, My – иілу моменттері. Аталған 6 шамалары ішкі күш факторлері (І.К.Ф) деп аталады.

Сыртқы күштері және І.К.Ф әсер ететін кесілген сырық бөлшегінің тепе –теңдігін қарастырайық :

Таблица 1.1

І.К.Ф-не байланысты кедергілер (деформациялар ) түрлерінің классификациясы

№ п/п І.К.Ф. Сурет Кедергі түрінің аты
1. N Ортадық созылу мен сығылу
2. Qx, Qy Ығысу(Кесу)
3. Т Бұралу
4. Мх Иілу
5. N, Qx, Qy, T, Mx, My Күрделі
S Fx = 0, Qx + F1x + F2x + … + FKx = 0,

S Fy = 0, Qy + F1y + F2y + … + FKy = 0, (1.1)

S Fz = 0, N + F1z + F2z + … + FKz = 0,


S Mx = 0, Mx + M1x + M2x + … + MKx = 0,

S My = 0, My + M1y + M2y + … + MKy = 0,

S Mz = 0, T + M1z + M2z + … + MKz = 0.

(1.1) теңдеулерінен 6 І.К.Ф-н анықтаймыз. Еске алуы керек:өткізген қиманың тек бір жағында әсер ететін сыртқы күштері есептеледі.

Алты І.К.Ф-ің әр қайсысы кедергінің белгілі бір түрімен байланысты.


0872573916752724.html
0872614379775355.html
    PR.RU™